HANDEL HURTOWY


Hurtowy obrót energią elektryczną jest jednym z głównych kierunków działania na rynku energetycznym. Działalność INVESTPROMOTION na rynku hurtowym to:

• handel energią elektryczną konwencjonalną,
• handel prawami majątkowymi do energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji,
• handel prawami majątkowymi do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
• handel uprawnieniami do emisji CO2.

Obrót energią odbywa się poprzez kontrakty bilateralne a także poprzez rynek giełdowy
i elektroniczne platformy handlu energią.
Oferujemy:
• pasmowe dostawy energii,
• dostawy według grafików,
• dostawy spotowe i terminowe.

Współpracujemy z dużymi wytwórcami energii elektrycznej i prowadzimy działania w celu poszerzenia obszaru hurtowego