HISTORIA FIRMY


Historia INVESTPROMOTION Sp. z o.o. związana jest z Przedsiębiorstwem Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma i roku 1950, który uznawany jest za datę powstania przedsiębiorstw podległych Centralnemu Zarządowi Technicznej Obsługi Rolnictwa. Krakowskie przedsiębiorstwo Agroma rozpoczęło funkcjonowanie w 1952 roku z zadaniem magazynowania wyrobów przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa oraz prowadzenia ich sprzedaży.
W roku 1953 Zarząd Centrali Zaopatrzenia Rolnictwa został przeniesiony z Łodzi do Warszawy. Roku później działające samodzielnie przedsiębiorstwa pod nazwą Agroma,
a także Departament Zaopatrzenia Rolnictwa zlikwidowany w Ministerstwie Rolnictwa utworzyły zjednoczenie o nazwie Centralny Zarząd Zaopatrzenia Rolnictwa.
Po zmianie w latach 1956-57 polityki państwa wobec rolnictwa nastąpiły zmiany w organizacji zaopatrzenia w środki produkcji. Zniesione zostało sztywne rozdzielnictwo i od tej chwili klientami przedsiębiorstwa stali się również rolnicy indywidualni, co wymusiło potrzebę zorganizowania sieci sklepów detalicznych, których w ciągu pierwszego roku powstało ponad 20.
W 1958 roku Zarząd i podległe przedsiębiorstwa zostały włączone do Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego. Zlikwidowano również Główną Bazę Maszyn Rolniczych, której rolę przejęło Łódzkie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa. Fabryki produkujące sprzęt rolniczy przejęły funkcje zbytu produkowanego przez siebie sprzętu, czemu służyły giełdy w Poznaniu, na których zawierano liczne umowy.
Na podstawie uchwały Komitetu Rolniczego Rady Ministrów utworzono z dniem 1 stycznia 1960 roku Centralę Handlową Sprzętu Rolniczego i podporządkowano jej przedsiębiorstwa, które po zmianach w 1958 roku nosiły już nazwę Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym. Przekazały one sieć sprzedaży detalicznej CRS "Samopomoc Chłopska" i zajęły się wyłącznie działalnością na szczeblach zbytu i hurtu.
W kolejnych latach zmiany dotyczyły już wewnętrznej organizacji. Powołano do funkcjonowania serwis techniczno-handlowy, organizowano pokazy nowych maszyn i rozwijano akcję informacyjno-reklamową. Służył też temu m.in. wydawany cyklicznie Informator Agroma z wykazem, charakterystyką i opisem działania sprzętu.
Struktura w której Centrala sprawuje funkcję Zjednoczenia funkcjonowała do 1982 roku. Wówczas na mocy ustawy z 1981 o przedsiębiorstwach państwowych Zjednoczenie ulega likwidacji a przedsiębiorstwa "Agroma" stały się jednostkami samodzielnymi przekształcając się od 1993 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma Handlowa "Agroma" w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA" w Krakowie aktem notarialnym
z dnia 27.07.1999 roku.
W kolejnych latach spółka rozszerzała zakres swojej działalności na inne kierunki takie jak doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie nieruchomościami, badania i analizy techniczne i inne, przy ograniczaniu działalności handlowej sprzętem rolniczym.
Z dniem 18.12.2010 roku spółka zmieniła nazwę na INVESTPROMOTION Sp. z o.o.
zaprzestając działalności handlowej sprzętem rolniczym koncentrując się na doradztwie gospodarczym dla przemysłu, zarządzaniem nieruchomościami, hotelarstwem i turystyką.
W roku 2011 Spółka rozpoczyna ekspansywną działalność w dziedzinie energetyki polegającą na hurtowym obrocie energią elektryczną, sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego, świadczenie usług doradczych i audytorskich w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, oferowanie źródeł i paliw odnawialnych.